Договір обслуговування


ФОП Літваков Олег Борисович, в особі директора Літвакова Олега Борисовича, що діє на підставі виписки з ЕДРЮО, іменоване в подальшому Виконавець, з одного боку, і Замовник в особі _______________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати Замовнику наступні послуги з комплексного догляду за газоном і садом за адресою: ____________________________________________________.

1.2. В рамках цього договору Виконавець зобов'язується:

Виконувати послуги згідно з переліком та графіком робіт (додаток 1); що є невід'ємною частиною договору.

1.3. Послуги за цим Договором підлягають наданню Виконавцем як самостійно так і з залученням інших фахівців.

1.4. Терміни надання послуг:

1.4.1. Початок: ____________ (з моменту оплати Виконавцю)

1.4.2. Закінчення: __________

2. Порядок виконання та зобов'язань.

2.1.Замовник зобов'язаний забезпечити доступ до джерел водопостачання, електропостачання та безперешкодний пропуск транспорту до об'єкта.

2.2. Виконавець зобов'язаний: мати необхідні інструменти і робочий інвентар.

2.3. Виконавець зобов'язаний виконувати всі необхідні роботи відповідно до загальноприйнятої технологією.

2.4. Виконавець несе відповідальність за порушення правил технічної та пожежної безпеки під час виконання робіт.

2.5. Кожен етап виконаних робіт підписуються обома сторонами « Акт виконаних робіт за звітний(певний) період» вважається повністю виконаним.

3. Сума договору та порядок розрахунку.

3.1. Вартість послуг сторонами визначені в наступних розмірах:

3.2. Комплексний догляд за газоном: ____________________ гривень,

3.3. Комплексний догляд за садом: _______________________ гривень,

3.4.Загальна сума цього договору __________________________ гривень.

3.5.Замовник при підписані цього договору сплачує Виконавцю грошову суму в розмірі 100% передоплати цього договору п. 3.4. 3.6.

Оплата здійснюється в готівковій або безготівковий формі на рахунок Виконавця.

4. Форс-мажор

4.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком природних явищ, дії об'єктивних зовнішніх чинників і інших обставин непереборної сили, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору.

4.2.Термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, а також наслідки, викликані цими обставинами.

5. Суперечки і розбіжності

5.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли при виконанні взаємних зобов'язань за цим Договором, сторони прагнуть вирішити шляхом мирних домовленостей, в разі неможливості вирішенні мирним шляхом, в порядку відповідно до законів конституції України.

5.2. У разі неможливості досягнення дружньої згоди між сторонами, їх спори вирішуються судом.

6. Дія договору.

6.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання та оплати і припиняється після закінчення терміну, зазначеного в п. 1.4.2.

6.2. Цей договір складено в двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, обидва тексти мають однакову силу.